در گذشته تعداد افرادی که از خدمات مشاوره تلفنی کنکور  استفاده می‌نمودند، بسیار تعداد کمی را شامل می‌گشت. امروزه اوضاع بدین صورت نمی‌باشد. هر دانش آموز و هر داوطلب، نیازمند خدمات مشاوره‌ای می‌باشد. آیا تا به حال از خود سوال کرده‌اید که علت این همه مرکز مشاوره تحصیلی حضوری تهران چیست؟ چرا در سال‌های اخیر بر تعداد آنان افزوده می‌شود؟

منبع: بهترین مشاوره تحصیلی حضوری تهران